Beloftevolle resultaten van een test met Nuedexta, dat een impact heeft op de bulbaire functie bij ALS-patiënten

28-01-2018

(ingekorte versie)

In het nummer van 9 januari van Neurotherapeutics publiceerde dr. Richard Smith, Directeur van het Center for Neurologic Study in La Jolla, Calif., de beloftevolle resultaten van een fase-2-test die het effect van Nuedexta op de bulbaire functie testte. Globaal gezien kwamen hij en zijn coauteurs tot de vaststelling dat Nuedexta een significant palliatief effect had op de spraak, het slikken en de speekselvorming bij mensen met ALS. De ALS Association droeg fondsen bij voor deze test.

Wat is Nuedexta?

Nuedexta is een oraal medicijn dat is samengesteld uit een combinatie van dextromethorfan en kinidine (DMK). In 2011 werd dit geneesmiddel goedgekeurd voor de behandeling van het pseudobulbair affect (PBA), dat zich manifesteert in de vorm van moeilijkheden bij het controleren van emoties, waaronder abnormaal veel huilen en lachen. Dit komt vaak voor bij ALS. Sinds de goedkeuring ervan hebben ALS-patiënten die Nuedexta gebruiken en hun mantelzorgers en artsen verbeteringen gemeld van het spreken en slikken en het vermogen orale afscheiding te controleren. Op basis van deze unieke rapporten voorzag de ALS Association fondsen voor een fase-2-test die moest bevestigen dat Nuedexta een gunstige impact heeft op de bulbaire functie bij mensen met ALS.

Noot: De bulbaire spieren zijn spieren in het gezicht en de hals die de spraak en het slikken controleren. Mensen met een bulbaire disfunctie kunnen moeilijk spreken en slikken en scheiden te veel speeksel af. Deze problemen kunnen leiden tot moeilijkheden bij het eten en het communiceren en kunnen ongemakken veroorzaken.

De studie

De dubbelblinde test in fase 2 werd ontworpen om het effect van de Nuedexta-behandeling op de bulbaire functie te evalueren. Zestig mensen met ALS werden gerekruteerd om deel te nemen aan deze over meerdere centra verspreide studie, die werd uitgevoerd onder de auspiciën van het Northeast ALS Consortium (NEALS). De deelnemers kregen gedurende 28 tot 30 dagen ofwel Nuedexta ofwel placebo, gevolgd door een rustperiode van 10 tot 15 dagen om het lichaam de kans te geven zich te zuiveren van het medicijn. Daarop wisselden de deelnemers van kamp voor de resterende dagen van de test.

De studie was uniek omdat ze voor de primaireresultatenmetingen gebruikmaakte van een zelfrapporteringsmeetschaal die de Meetschaal voor Bulbaire Functie van het Centrum voor Neurologische Studies wordt genoemd (Center for Neurologic Study Bulbar Function Scale (CNS-BFS)). Die bleek gevoeliger dan conventionele meetinstrumenten zoals getimede spraak of getimed slikken. De CNS-BFS verzamelt gegevens over de spraak, het slikken en de speekselvorming met behulp van een schaal die bestaat uit 21 stellingen of vragen, elk met een score op een schaal van 1 tot 5. Tot de voornaamste secundaire meetmethodes behoorden de Gereviseerde ALS Functionele Meetschaal (ALS Functional Rating Scale – Revised (ALSFRS-R)) en getimede metingen van spraak en slikken.

Resultaten:

Voor de studie werden 90 patiënten gescreend op geschiktheid en 60 van hen werden gerandomiseerd in de studie. Tegen de tijd dat de studie werd afgerond hadden 53 patiënten beide delen afgewerkt.

Samenvatting van de eindpuntresultaten:

● CNS-BFS-score: verbeterd met Nuedexta vergeleken met placebo (statistisch significant p < 0,001)

● Elk domein van de CNS-BFS-score ging erop vooruit:
- Speekselvorming (statistisch significant p = ,004)
- Spraak (statistisch significant p = ,003)
- Slikken (statistisch significant p = ,009)

 

● De ALSFRS-R bulbaire component verbeterde met Nuedexta vergeleken met placebo (statistisch significant p = ,003). Nuedexta had geen effect op motorische of ademhalingscomponenten van de ALSFRS-R-schaal.

Conclusies:

Deze gecontroleerde klinische test toonde overtuigend aan dat Nuedexta een gunstig effect kan hebben op de spraak, het slikken en het vermogen om orale afscheidingsproducten onder controle te houden bij patiënten met ALS. Interessant was dat patiënten met en zonder pseudobulbair affect (zie hierboven) respondeerden op de behandeling. Het is belangrijk aan te stippen dat Nuedexta niet voor een verbetering zorgde van de motorische of ademhalingsfunctie en dat suggereert dat Nuedexta een specifieke impact heeft op de bulbaire functie. Op basis hiervan kan men concluderen dat niet alle zenuwcellen die door ALS worden aangetast hetzelfde zijn. In dit geval zijn de zenuwcellen die de spieren voor de spraak en slikken aansturen kwalitatief verschillend van de zenuwcellen die de bovenste en onderste ledematen aansturen. Alles bij elkaar suggereert deze studie dat symptomatische behandelingen een venster kunnen bieden op een beter begrip en uiteindelijk een behandeling van ALS.

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: The ALS Association

Share