70 acties geven personen met een arbeidsbeperking meer kansen op de arbeidsmarkt

03-02-2016

De Commissie Diversiteit brengt vandaag een lijst met 70 concrete acties uit. Die actiepunten moeten zowel de overheden, werkgevers als werknemers op weg zetten om de werkzaamheidsgraad van personen met een arbeidsbeperking duurzaam te verhogen en zo tot meer gelijke kansen en een meer gelijke behandeling te komen. De 70 actiepunten concentreren zich rond vijf actiedomeinen: de versterking van de ‘participatieladder’, de betere doorstroming van onderwijs naar werk en van uitkeringsstatuut naar werk, de loopbaanondersteuning op maat en de betere ondersteuning van werkgevers. De sociale partners en kansengroepen wijzen op de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokkenen om de actiepunten uit te voeren.

Caroline Copers, voorzitter Commissie Diversiteit: “Alle 520 000 personen met een arbeidshandicap in Vlaanderen hebben recht op vrij gekozen of aanvaard werk, dit zoveel mogelijk binnen de reguliere arbeidsmarkt. De Vlaamse sociale partners en de kansengroepen geven met deze lijst een voorzet om tegen 2020 meer arbeidsperspectieven te geven aan deze doelgroep.”

Werkzaamheidsgraad personen met een arbeidsbeperking moet omhoog

De Commissie Diversiteit ijvert al lang voor een verhoogde werkzaamheidsgraad van personen met een arbeidsbeperking en dit zoveel mogelijk binnen de reguliere arbeidsmarkt. De werkzaamheidsgraad meet het aandeel werkenden in de bevolking op beroepsactieve leeftijd (20 tot 64 jaar). Vlaanderen zit met een werkzaamheidsgraad van 42,7% voor personen met een arbeidshandicap nog steeds onder het Europees gemiddelde van 50%. De kloof met de personen zonder arbeidshandicap is groot: 76,8% procent van deze groep is aan het werk. De sociale partners en kansengroepen willen gelijke kansen en een gelijke behandeling voor personen met een arbeidsbeperking en stelden daarom een actielijst arbeidsbeperking 2020 op. De nadruk ligt hierbij op kwaliteitsvolle tewerkstelling die instroom van personen met een arbeidsbeperking op de reguliere arbeidsmarkt verhoogt en uitstroom voorkomt.

Vijf prioritaire actiedomeinen

De Commissie Diversiteit bundelt de actiepunten in vijf prioritaire actiedomeinen:

- Uitwerking en versterking van het model van de ‘participatieladder’. Deze ladder bestaat uit zes treden die weergeven in welke mate men participeert aan de maatschappij. De sociale partners en kansengroepen vragen om het model verder uit te werken en/of te versterken en alle vormen van tewerkstelling hierop een plaats en een perspectief te geven.
Grotere doorstroming naar werk vanuit onderwijs. De Commissie Diversiteit vraagt aandacht voor redelijke aanpassingen in het reguliere onderwijs en een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt voor leerlingen met een beperking. Stages, werkervaring en begeleiding naar werk moeten ook voor leerlingen met een beperking een belangrijke plaats krijgen in zowel het buitengewone als in het reguliere onderwijs.
Stimulering van overgang naar werk vanuit een uitkeringsstatuut. Veel personen met een arbeidshandicap die een vorm van vervangingsinkomen krijgen, willen aan de slag. Ze ervaren echter te veel belemmeringen op weg naar de arbeidsmarkt. De Commissie Diversiteit benadrukt het belang van de stimulering en ondersteuning van deze groep op weg  naar werk. Drempels moeten worden gedetecteerd en weggewerkt.
Loopbaanondersteuning op maat van werkzoekenden en werkenden met een arbeidsbeperking. Deze loopbaanondersteuning moet doorheen de hele loopbaan gebaseerd zijn op het principe van maatwerk: niet alle personen met een arbeidsbeperking hebben op hetzelfde moment nood aan dezelfde ondersteuning.
Betere ondersteuning voor de werkgevers die personen met een arbeidsbeperking tewerkstellen. Sensibiliseringsacties spelen hier een rol, maar er is ook nood aan informatie over selectie, aanwerving, retentie, … van personen met een arbeidsbeperking. De Commissie Diversiteit wil dat ondernemingen en organisaties ondersteund worden bij het ontwikkelen van een eigen disability management en het professioneel begeleiden van individuele personen met een arbeidsbeperking.

De uitvoering van deze acties is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen. De Commissie Diversiteit engageert zich om in het voorjaar 2016 alle stakeholders samen te brengen om gezamenlijk prioriteiten vast te leggen en engagementen aan te gaan.

Voor meer informatie kan je terecht bij Katleen Havet


2015 COMDIV Advies actielijst arbeidsbeperking


2015 COMD bijlage PB actielijst arbeidsbeperking

 

Bron: SERV commissie Diversiteit

Share