Aanvragen bij de Federale Overheid (FOD)

Aanvragen bij de Federale Overheid (FOD)
Aanvragen voor de FOD kunnen  via diverse kanalen gebeuren:
-    Gemeente, de mutualiteit, sociaal huis, OCMW.
-    Zelf via de website (Procedure van erkenning - DG Personen met een handicap (belgium.be)

Aanvraagprocedure

Wanneer het medisch dossier de noodzakelijke en voldoende medische informatie bevat voor de behandeling van de aanvraag op stukken, mag de arts van de dienst beslissen over de medische erkenning zonder de betrokkene uit te nodigen. Indien nodig worden aan de persoon met een handicap of aan de persoon die de persoon met een handicap daartoe gemachtigd heeft, bijkomende inlichtingen gevraagd. Indien nodig wordt de persoon met een handicap opgeroepen voor een onderzoek.

Deze criteria staan ook vermeld op het digitaal formulier die door jouw behandelende arts moet ingevuld worden.
(opm.: de huisarts krijgt geen papieren formulieren meer)

CONCREET VOOR pALS

Jouw dossier kan op stukken worden afgewerkt omdat het behoort tot de categorie van de prioritaire dossiers. Het moet wel over de noodzakelijke en voldoende informatie beschikken (onder andere het verslag van het NMRC en andere specialistische verslagen die nuttig kunnen zijn). Als de arts jou uitnodigt voor een onderzoek kan je vragen of het dossier toch niet op stukken kan worden afgewerkt. Zo niet, dan is het best dat men zich aanbiedt voor het onderzoek, of kan een bezoek ten huize worden aangevraagd (zie hiervoor de uitleg op de achterzijde van de oproepingsbrief).

(Bij aanvraag BTW vermindering en vrijstelling verkeersbelasting en BIV van de wagen moet je in principe op onderzoek gaan. In het geval dat er een neurologische verslag aanwezig is waarin duidelijk de krachttesten van de armen en/of benen vermeld staan, is het mogelijk dat het dossier toch op stukken kan worden beslist. )

Wat moet je hiervoor doen?
De aanvraag gebeurt online. Je kan eerst een screening doen om na te gaan of je misschien recht hebt. Nadien kan je de eigenlijke aanvraag indienen. De screening is niet verplicht, en kan dus overgeslagen worden.

Om zelf een aanvraag te kunnen doen heb je je computer nodig, je elektronische identiteitskaart en een kaartlezer. Let op, je moet dan wel de pincode kennen van je identiteitskaart.

Je kan volmacht geven aan iemand uit je omgeving (ev. ALS Liga) om de aanvraag te doen in jouw plaats. Deze persoon kan met je identiteitskaart en pincode de aanvraag indienen.

Je kan ook contact opnemen met je ziekenfonds, gemeente, OCMW, sociaal huis of de DG Personen met een handicap indien je hulp nodig hebt bij het indienen van een aanvraag. 
Zij hebben de mogelijkheid om aan te geven dat het om een snel evoluerende ziekte gaat zodat een prioritaire procedure kan gestart worden.
Waak er eveneens over dat zij alle nodige medische stukken toevoegen aan je dossier, zodat duidelijk wordt aangetoond dat je door een ernstige aandoening bent getroffen. Deze documenten zijn op onze website te vinden (onder de rubriek Varia – Aanvragen FOD.) De medische stukken zijn essentieel voor een snelle behandeling van het dossier. Als ze niet aan het dossier zijn toegevoegd, moeten ze worden opgevraagd en dit vertraagt de procedure.

Het is belangrijk dat je volgende informatie bij de hand hebt:
- De naam en voornaam van je huisarts of specialist
- Je eigen bankrekeningnummer
- De contactgegevens van de persoon die je eventueel zal  helpen bij je aanvraag.

Er wordt automatisch medische informatie opgevraagd bij je huisarts die de informatie digitaal of via een papieren formulier naar de dienst zullen doorsturen. Je moet dus zelf niet meer naar je behandelende arts, tenzij je dat zelf wenst of je behandelende arts het wenselijk vindt om je te zien.

Je kan de stand van zaken van je dossier online opvolgen.
Voor bijkomend inlichtingen:
FOD Sociale Zekerheid
Directie-generaal Personen met een Handicap
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 bus 150
1000 Brussel

Website FOD

Zelfevaluatie

Met het oog op het bezoek aan de arts van de FOD (federale overheidsdienst) bestaat de mogelijkheid het evaluatieformulier dat opgemaakt is in samenspraak met de artsen van de FOD, op voorhand in te vullen. Dit formulier is nuttig om een juiste kijk op jouw gezondheidstoestand toe te laten. Het biedt de arts de mogelijkheid om jouw problematiek en situatie beter in te schatten. Het is niet verplicht. Je mag dit formulier zelf invullen maar je kan dit ook doen in overleg met de ALS Liga. 

 

 

RIZIV

Het RIZIV is een federale instelling die, net als de ziekenfondsen, een cruciale rol speelt in zake gezondheidszorg en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Ze organiseert, beheert en controleert die “verplichte verzekering” in België.

  

 

 

www.riziv.fgov.be

 

 

Share
ACTIVITEITEN
Infosessies 2022-2023
Actie
 


Brief-Artsen-Aanvraag


Zelfevaluatieformulier_voor_PALS.pdf

 

 

 

Share