AB Science kondigt positieve resultaten van eindpunten aan in de finale analyse van de AB10015 studie met masitinib in Amyotrofische laterale sclerose (ALS)

21-03-2017

De primaire analyse is een succes en bevestigt de interim analyse

Het bedrijf organiseert een webcast over masitinib in ALS

AB Science NV, een farmaceutisch bedrijf gespecialiseerd in onderzoek, ontwikkeling en commercialisering van proteïne kinase remmers (PKI's), kondigde vandaag aan dat de fase 2/3 studie AB10015 met masitinib in Amyotrofische laterale sclerose (ALS) het vooraf bepaalde primaire eindpunt heeft gehaald. Dit is de eerste succesvolle fase 3 studie van een tyrosine kinase remmer in de behandeling van ALS, wat betekent dat masitinib als eerste product staat in een klasse producten voor ALS, met een uniek actiemechanisme gericht tegen microglia cellen.

De studie AB10015 was een dubbelblinde, placebo-gecontroleerde fase 2/3-studie om de werkzaamheid en veiligheid van masitinib in combinatie met riluzole te vergelijken versus placebo in combinatie met riluzole bij de behandeling van patiënten met ALS.

Conform het studieprotocol werd de definitieve analyse uitgevoerd op basis van 394 patiënten gedurende 48-weken behandeld, na willekeurige toewijzing, met één van de drie verschillende armen: masitinib 4.5 mg/kg/dag, versus masitinib 3 mg/kg/dag versus placebo, telkens als toevoeging aan riluzole. Het primaire eindpunt was gebaseerd op de verandering in week 48, ten opzichte van de baseline (nullijn), van de revised ALS functional Rating Score (ALSFRS-R). Deze ALSFRS-R score is een gevalideerd meetinstrument voor de monitoring van de progressie van de handicap bij patiënten met ALS, die significant met kwaliteit-van-leven en overleving correleert. Dit eindpunt wordt aanbevolen door de EMA en FDA richtlijnen voor product registratie in ALS. Tevens werd, in overeenstemming met de richtsnoeren van het EMA, de progressie vrije overleving (PFS) opgenomen als een belangrijk secundair eindpunt bij registratie, waarbij progressie wordt gedefinieerd als de verslechtering van de ALSFRS-R met meer dan 9 punten of het overlijden. Een stapsgewijze opeenvolging voor de analyse was vooraf bepaald waarbij eerst masitinib aan 4.5 mg/kg/dag versus placebo, en vervolgens masitinib aan 3 mg/kg/dag versus placebo werd getoetst.

Masitinib aan 4.5 mg/kg/dag:

- de primaire analyse van de verandering in ALSFRS-R score in week 48 (mLOCF methodologie) is statistisch significant met een p-waarde van 0.014.
- de sensitiviteitstesten op de primaire analyse bestonden uit twee imputatie modellen om een vervangende waarde toe te voegen in week 48 voor elke patiënt die behandeling staakte voor week 48. Die gevoeligheid analyses zijn ook significant met een p-waarde van 0.020.
- de cruciale secundaire analyse van de PFS was statistisch significant met een p-waarde van 0.016.
- de kwaliteit-van-leven gemeten door de verandering in ALSAQ score was ook statistisch significant met een p-waarde < 0,01.

Masitinib aan 3 mg/kg/dag:

- er was een trend ten gunste van masitinib versus placebo voor de verandering in ALSFRS score in week 48 (LOCF methodologie) en idem voor de twee imputatie modellen (gevoeligheid analyses) en PFS (secundaire analyse).
- de verandering in kwaliteit-van-leven was statistisch significant (p-waarde < 0.01) ten gunste van masitinib.

De ongewenste voorvallen waargenomen voor masitinib in studie AB10015 waren consistent met haar veiligheidsprofiel zoals gekend. Er waren geen nieuwe voorvallen op vlak van veiligheid in de finale analyse ten opzichte van de tussentijdse (interim) analyse.

De finale analyse bevestigt de interim analyse, die werd uitgevoerd met 50% van de patiënten.

AB Science diende een aanvraag in voor de vergunning voor het op de markt brengen van masitinib in ALS bij de EMA in september 2016.

De volledige werkzaamheids- en veiligheidsgegevens zullen worden voorgelegd voor presentatie op de ENCALS ( European Network for the Cure of ALS ) jaarvergadering in Ljubljana, Slovenië (18-20 mei 2017).

Alain Moussy, CEO van AB Science zei: "Dit is zeer goed nieuws voor de patiënten. Deze laatste gegevens bevestigen de bevindingen van de tussentijdse analyse van de studie en bewijst dat masitinib in staat is degeneratieve motorneuron ziekte zoals ALS, die een verwoestende aandoening is met een dringende onvervulde medische nood, te vertragen."

Professor Olivier Hermine, voorzitter van het wetenschappelijk comité van AB Science verklaarde: "Misschien wel de meest indrukwekkende bevinding van deze studie is dat masitinib een significant verschil in progressie vrije overleving ten opzichte van placebo heeft gegenereerd. Zoals het geval in kanker studies waarbij PFS significant is verbeterd, wijst dit op een duidelijk klinisch voordeel ten gunste van masitinib. "

Dr. Jesús Mora Pardina, internationaal coördinator van de studie AB10015 en neuroloog expert in ALS, verklaarde: "Masitinib is één van de zeldzame medicijnen, ontwikkeld voor de behandeling van ALS, wiens werkzaamheid door gevalideerde eindpunten is bewezen. Deze resultaten zijn echt bemoedigend en kunnen worden beschouwd als een belangrijke doorbraak voor ALS behandeling, een aandoening die bewees heel erg moeilijk te zijn voor de ontwikkeling van nieuwe effectieve medicatie. Masitinib is mogelijks de langverwachte aanvulling op het therapeutisch arsenaal voor ALS."

Het werkingsmechanisme van masitinib in ALS heeft als doelwit de aberrante neurotoxische gliacellen via inhibitie van het CSF1R dat een neuro-protectief effect heeft en neurodegeneratie vertraagt.

Amyotrofische laterale sclerose is een zeldzame degeneratieve aandoening die resulteert in het progressief wegkwijnen en de verlamming van vrijwillige spieren. Er zijn ongeveer 50.000 mensen met ALS in de Europese Unie. Meer dan 16.000 nieuwe gevallen worden per jaar gediagnosticeerd in Europa en in de VS. Bijna 80% van de ALS patiënten sterven binnen de 5 jaar en 90% sterven binnen de 10 jaar.

Masitinib heeft de weesgeneesmiddel toewijzing voor ALS van zowel de EMA als de FDA.

Over masitinib

Masitinib is een nieuwe, oraal toegediende tyrosine kinase remmer die een beperkt aantal kinasen remt. Het heeft als doelwit mastcellen en macrofagen, cellen die belangrijk zijn voor de immuniteit. Dankzij een uniek actiemechanisme kan masitinib worden toegepast op een groot aantal oncologische aandoeningen, op ontstekingsziektes en op bepaalde ziektes van het centrale zenuwstelsel. Wat de oncologie betreft, kan masitinib dankzij het immunotherapeutische effect ervan als dusdanig of in combinatie met chemotherapie een invloed hebben op de overlevingsduur. Omdat het inwerkt op mastcellen en microglia en bijgevolg de activering van het ontstekingsproces kan remmen, kan masitinib een effect hebben op de symptomen die worden geassocieerd met een aantal ontstekingsziektes en ziektes van het centrale zenuwstelsel en de degeneratie die gepaard gaat met deze ziektes tegenwerken.

Over AB Science

AB Science, opgericht in 2001, is een farmaceutisch bedrijf, gespecialiseerd in onderzoek, ontwikkeling en commercialisering van proteïne kinase remmers (PKI's), een klasse van gerichte eiwitten die cruciaal zijn in signaalroutes binnen cellen. Onze programma’s viseren enkel ziekten met hoge onvervulde medische noden, vaak dodelijk met korte termijn overleving of zeldzaam of terugkerend naar vorige behandeling in kankers, ontstekingsziekten en centrale zenuwstelsel ziekten, zowel bij mens als dier. AB Science is eigenaar van een portfolio met moleculen zelf ontwikkeld en de belangrijkste voor het bedrijf, masitinib, is reeds geregistreerd voor diergeneeskundig gebruik in Europa en de Verenigde Staten. Het bedrijf runt momenteel dertien fase 3 studies bij mensen in uitgezaaide prostaatkanker, uitgezaaide alvleesklierkanker, recidiverende uitgezaaide darmkanker, recidiverende uitgezaaide ovariumkanker, GIST, gemetastaseerd melanoom met JM mutatie van c-Kit, recidiverend multipel myeloom, recidiverend T-cel lymfoom, mastocytose, ernstige astma, Amyotrofische laterale sclerose, de ziekte van Alzheimer en progressieve vormen van multiple sclerose. De onderneming is gevestigd in Parijs, Frankrijk, en genoteerd op Euronext Paris (ticker: AB). 
Meer informatie is beschikbaar op de website van de AB wetenschap: www.ab-science.com.

Toekomstgerichte verklaringen - AB Science

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen. Deze verklaringen zijn geen historische feiten. Deze verklaringen omvatten projecties en schattingen, alsook de veronderstellingen waarop zij berusten, verklaringen op basis van projecten, doelstellingen, bedoelingen en verwachtingen ten aanzien van financiële resultaten, gebeurtenissen, activiteiten, toekomstige diensten, productontwikkeling en hun potentiële of toekomstige prestaties. 

Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen vaak worden geïdentificeerd door de woorden "verwachten", "anticiperen", "geloven", "van plan zijn", "schatten" of "plannen" alsook in andere soortgelijke termen. Hoewel AB Science gelooft dat deze toekomstgerichte verklaringen redelijk zijn, worden beleggers gewaarschuwd dat dergelijke toekomstgerichte uitspraken onderworpen zijn aan tal van risico's en onzekerheden die moeilijk te voorspellen, en in het algemeen, buiten de controle vallen van AB Science en dat kan betekenen dat de resultaten en actuele gebeurtenissen aanzienlijk verschillen van wat werd uitgedrukt, geïnduceerd of verwacht in de toekomstgerichte informatie en verklaringen. Deze risico's en onzekerheden omvatten de onduidelijkheid over de product ontwikkeling van de onderneming die mogelijks niet succesvol is of over de marketing vergunningen verleend door de bevoegde autoriteiten of, meer algemeen, alle factoren die invloed kunnen hebben op de afzetcapaciteit van de producten die zijn ontwikkeld door AB Science, evenals die ontwikkeld of geïdentificeerd zijn in publieke documenten ingediend door AB Science bij de Autorité des Marchés Financiers (AMF), met inbegrip van die vermeld in het hoofdstuk 4 "Risicofactoren" van AB Science’s referentiedocument ingediend bij de AMF op 22 november 2016, onder het nummer R. 16-078. AB Science wijst iedere verplichting of het bijwerken van de toekomstgerichte informatie en verklaringen af, onder voorbehoud van de toepasselijke regelgeving, met name op artikel 223-1 e.v. van de AMF algemene verordeningen.

 

Vertaling: ALS Liga: Anne

Bron: GlobeNewswire

Share