Beroepsmatige blootstelling aan magnetische velden met een extreem lage frequentie en het risico op ALS: een systematisch(e) overzicht en meta‐analyse

23-07-2018

Samenvatting

We voerden een meta‐analyse uit om verbanden te onderzoeken tussen beroepsmatige blootstelling aan magnetische velden met een extreem lage frequentie (extremely-low frequency magnetic fields, ELF‐MF) en amyotrofische laterale sclerose (ALS). Er werden epidemiologische studies geïdentificeerd in EMBASE en MEDLINE, in referentielijsten en in een specialistendatabase. We maakten gebruik van studies die risicoschattingen rapporteerden van ALS in associatie met beroepsmatige ELF‐MF-blootstelling. Summiere relatieverisicoratio's (RR) of kansenratio's (odds ratios, OR) werden verkregen via willekeurigeffectmeta‐analyse, en de analyses werden gestratificeerd volgens het type van blootstellingsbeoordeling. Dit deden we om te evalueren of de geobserveerde heterogeniteit tussen de studies kon worden verklaard door verschillen wat betreft de manier waarop de blootstelling was vastgesteld. We gebruikten 20 studies voor onze meta‐analyse. Globaal gezien rapporteerden de studies een licht verhoogd risico op ALS bij mensen die werden blootgesteld aan hogere niveaus van ELF‐MF vergeleken met lagere niveaus met een summiere RR (sRR) van 1,14 (95% betrouwbaarheidsinterval (Confidence Interval [CI]) 1,00–1,30) en voor elektriciteitswerkers (sRR 1,41, CI 1,05–1,92), maar met een grote heterogeniteit tussen de studies (I2 > 70%). Zelfgerapporteerde blootstelling of beroepen die werden bepaald aan de hand van overlijdensaktes vertoonden geen verhoogde risico's. De hoogste-langste types van blootstelling vertaalden zich naar verhoogde risico's op ALS als de studies de hele beroepsgeschiedenis hadden geëvalueerd, in tegenstelling tot uitsluitend enkele tijdspunten (bv. uit volkstellingen); de sRR bedroegen respectievelijk 1,89 (CI 1,31–2,73, I2 0%) en 1,06 (CI 0,75–1,57, I2 76%). In deze meta‐analyse observeerden we een verhoogd risico op ALS bij arbeiders die beroepsmatig werden blootgesteld aan ELF‐MF. De resultaten van de studies hingen af van de kwaliteit van de blootstellingsbeoordeling.

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: Bioelectromagnetics - Wiley Online Library

Share