Voorbij het motorverhaal van amyotrofische laterale sclerose : verbale humor en de relatie met het cognitieve en pragmatische profiel

03-08-2020

Samenvatting

Achtergrond
Amyotrofische laterale sclerose (ALS) werd traditioneel beschreven als een ziekte die beperkt was tot het motorische systeem. Recente bevindingen suggereerden echter dat het ook cognitie beïnvloedt, vooral uitvoerende functies, sociale cognitie, taal en pragmatiek. Een relevant onderwerp in het huidige onderzoek is dus de beschrijving van het cognitieve fenotype van ALS en de identificatie van de meest kwetsbare aspecten.

Doelstellingen
De focus lag op een communicatief fenomeen op het kruispunt van pragmatische en andere cognitieve domeinen, namelijk humor, dat tot nu toe slecht onderzocht is bij ALS. Het eerste doel was om te onderzoeken of ALS wordt geassocieerd met stoornissen in het begrijpen en waarderen van moppen. Het tweede doel was om de voorspellers van het begrip en de waardering van humor bij patiënten te onderzoeken, de betrokkenheid van pragmatische vaardigheden te bevestigen en de rol van andere cognitieve en klinische aspecten te onderzoeken.

Methoden en procedures
Een totaal van 30 niet-demente patiënten met ALS en 27 controles werden beoordeeld met een taak van verbaal humorbegrip en waardering, waaronder twee soorten grappen: fonologische en mentale. We hebben ook een reeks pragmatische en andere taaltaken en cognitieve en sociaal-cognitieve taken uitgevoerd. Modellen met gemengde effecten werden gebruikt om verschillen in de humortaak tussen de twee groepen te testen. Meerdere regressies bepaalden de beste voorspellers van humorbegrip en waardering bij patiënten.

Uitkomst en resultaten
Patiënten behaalden een lagere begripsnauwkeurigheidsscore dan controles in de humortaak, onafhankelijk van het type grap. Omgekeerd, verschilden patiënten en controles niet in grapwaardering en beide beoordeelden mentale grappen als grappiger dan de fonologische. De begripsnauwkeurigheid van patiënten werd voorspeld door pragmatische vaardigheden en de ernst van ALS, terwijl waardering werd voorspeld door verschillende klinische variabelen en, in mindere mate, door taalvaardigheid.

Conclusies en implicaties
De bevindingen suggereren dat humor een zeer kwetsbaar aspect is bij ALS en dat stoornissen in het begrip van humor mogelijk deel uitmaken van de grotere cognitieve stoornis, die verband houdt met pragmatische stoornissen. Klinische variabelen waren ook belangrijk, vooral met betrekking tot humorwaardering. Meer algemeen, spreken deze gegevens voor pragmatiek als een relevant aspect om het cognitieve fenotype van ALS te schetsen. Op praktisch vlak, wijzen deze bevindingen op de noodzaak om de communicatie in het algemeen te ondersteunen, niet alleen motorische aspecten, zoals dysartrie, maar ook sociaal-pragmatische aspecten zoals het begrijpen van grappen, om het welzijn bij ALS te vergroten.

Wat dit artikel toevoegt

Wat is er al bekend over dit onderwerp?
De literatuur van de afgelopen decennia heeft aangetoond dat ALS gepaard gaat met stoornissen in verschillende cognitieve domeinen, wat vooral de uitvoerende functies en de taal beïnvloedt. Er zijn ook aanvankelijke aanwijzingen dat de pragmatiek van communicatie en humorbegrip verstoord is, hoewel niet-ernstig gepraat is vastgelegd in gespreksinteractie tussen mensen met ALS.

Wat dit artikel toevoegt aan bestaande kennis
Deze studie biedt overtuigend bewijs van een stoornis in het begrip van grappen bij ALS, terwijl de waardering voor de grappigheid van de grap gespaard lijkt te blijven. De studie benadrukt ook het samenspel van cognitieve factoren (vooral pragmatiek) en klinische factoren (gerelateerd aan de ernst van de ziekte) bij het voorspellen van de prestaties van de patiënt bij de humortaak.

Wat zijn de potentiële of daadwerkelijke klinische implicaties van dit werk?
De bevindingen van de studie vragen om een grotere bewustwording bij zowel geleerden als medisch deskundigen en verzorgers van het profiel van humorbegrip en waardering bij ALS. Op praktisch niveau, benadrukken we de noodzaak om het begrip van humor te beoordelen en de communicatieve stijl dienovereenkomstig aan te passen. Ten tweede, bevelen we aan dat interventieprogramma’s gericht op communicatie bij ALS verder gaan dan spraak-gerelateerde problemen en pragmatische aspecten zoals humor bevatten. Gezien de belangrijke communicatieve en sociale functie van humor, evenals het gebruik ervan als een omgangsstrategie, zijn humorinterventies essentieel om de levenskwaliteit van individuen met ALS te verbeteren.

 

Bron: Wiley Online Library

Share