Helixmith kondigt de toplijnresultaten aan van zijn fase 2A-onderzoek naar Engensis ter behandeling van ALS

04-10-2022

Helixmith kondigde vandaag toplijnresultaten aan van zijn fase 2A-studie bij individuen met ALS. ALS is een dodelijke neurodegeneratieve aandoening van de bovenste en onderste motorneuronen die progressieve verlamming veroorzaakt, wat uiteindelijk leidt tot de dood ten gevolge van ademhalingsfalen. Het ging om een dubbelblinde, placebo gecontroleerde en over meerdere centra gespreide studie waarbij 5 sites waren betrokken (4 in de VS en 1 in Korea) en 18 subjecten die op een schaal van 2 op 1 willekeurig Engensis dan wel placebo kregen toegediend. In deze studie werden 3 behandelingen met Engensis – een plasmide, DNA encoderende menselijke HGF – of een placebo geïnjecteerd in de bovenste en onderste ledematen. Dit gebeurde in de maanden 0, 2 en 4. Eén van de behandelingen bestond uit twee cycli van injecties, met intervallen van 2 weken toegediend, van in totaal 64 mg Engensis of placebo. Gedurende een periode van 4 maanden werd dus in totaal 192 mg Engensis toegediend aan elk subject. Op de eerste injectie op Dag 0 volgde ook nog een opvolgingsperiode van 6 maanden.

Uit de resultaten van de studie bleek dat dit doseringsregime van Engensis veilig was en goed verdragen werd. Er was geen verschil wat de frequentie van bijwerkingen (83% voor elke groep) betreft tussen de Engensis-groep en de placebogroep. Eén bijwerking, bronchitis, werd gerapporteerd in de Engensis-groep, maar die bleek geen verband te houden met het studiegeneesmiddel. Reacties op de plaats van de injectie werden gerapporteerd door 50% van de Engensis-groep en 66,7% van de placebogroep. De meeste reacties op de plaats van de injecties waren van Graad 1 of 2 en waren binnen de kortste keren verholpen. Geen van de deelnemers zette trouwens de behandeling stop door toedoen van het aantal injecties. Deze gegevens suggereren dat hoge doses Engensis die geregeld worden toegediend veilig en goed verdraagbaar zijn. Dit biedt veel armslag voor de doseringsschema’s van toekomstige klinische studies.

Aangezien het primaire eindpunt van deze studie erin bestond de veiligheid en verdraagbaarheid te testen, was efficiëntie slechts een exploratieve parameter. De scores op de ALSFRS-R, de spierfunctie gemeten op basis van handmatige dynamometrie, en de ALSAQ-40 behoorden tot de metingen. Gezien de redelijk beperkte studieomvang en het feit dat 4 subjecten er vroegtijdig mee ophielden, waren we niet in staat een vergelijking te maken tussen de Engensis-groep en de placebogroep inzake efficiëntie.

Een belangrijke component van deze studie bestond erin biopsiestalen te verzamelen van de injectieplaatsen. Engensis is een gentherapie die intramusculair wordt toegediend. Het grootste deel van de gegevens die tot nog toe werden verzameld – waarbij de effecten van de HGF in Engensis aan het licht traden – is afkomstig van dierenmodellen. De gegevens die afkomstig zijn uit klinisch onderzoek bleven tot nog toe beperkt. Dankzij de toewijding van onze deelnemers konden we biopsiestalen van de spieren verzamelen. Deze zullen worden onderworpen aan een histologische en moleculair biologische analyse aan de hand van RNA-Seq.

Helixmith stelt de genereuze en enthousiaste deelname van de ALS-patiënten erg op prijs. Gegevens die voortvloeien uit deze resultaten zullen wellicht waardevolle informatie opleveren over de actiemechanismen van Engensis en de effecten van het middel op de expressie van menselijke genen. Dit zal op zijn beurt een enorme bijdrage leveren aan de ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen op basis van HGF/c-Met-signaaloverdracht.

Helixmith zal na ontvangst van het volledige verslag verdergaan met de analyse van de fase 2A-gegevens. Het wil de resultaten tevens presenteren op een toekomstige conferentie en zal op dat ogenblik de volgende stappen vastleggen voor Engensis ter behandeling van ALS.

Vertaling: Bart De Becker
Bron: PR Newswire
 

Share