Invoering OMNIO-statuut

08-06-2007

Koninklijk besluit van 1 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, §§ 1 en 19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en tot invoering van het OMNIO-statuut (BS 03-04-2007)

Vanaf 1 juli 2007 wordt in de verplichte ziekteverzekering het OMNIO-statuut ingevoerd. Personen met dit statuut (verder OMNIO-gerechtigden) zullen voor hun kosten voor geneeskundige verzorging meer terugbetaald krijgen van het ziekenfonds. Het systeem van de verhoogde tegemoetkoming bestaat al vele jaren maar is enkel van toepassing voor mensen met het vroegere WIGW-statuut en welbepaalde zwakke inkomensgroepen. Het OMNIO-statuut breidt het systeem uit naar alle zwakke inkomensgroepen.

Wie komt in aanmerking?

Het statuut is bedoeld voor alle gezinnen met een beperkt inkomen. Inkomen is ook de enige voorwaarde die wordt gesteld. Om in aanmerking te komen, moet het bruto belastbaar gezinsinkomen van 2006 lager zijn dan 13.312,80 euro, verhoogd met 2.464,56 euro per bijkomend gezinslid. Alle bruto belastbare inkomens komen in aanmerking: bedrijfs- en beroepsinkomens, roerende en onroerende inkomens, buitenlandse inkomens, pensioenen, ziekte- en invaliditeitsvergoedingen, … Om het gezinsinkomen te bepalen, worden de inkomens van alle personen die op 1 januari 2007 op hetzelfde adres zijn ingeschreven in het bevolkingsregister (al of niet met familieband) samengeteld. Onder bepaalde voorwaarden kunnen personen in een zorgafhankelijke situatie als een afzonderlijk gezin beschouwd worden. Dit is van belang voor personen met een handicap en voor chronisch zieke personen, die inwonen bij een gezin waarvan het inkomen het maximumbedrag overschrijdt.

Welke rechten?

Alle personen die het OMNIO-statuut toegekend krijgen – maar ook al hun gezinsleden – hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming. Dit betekent dat voor ziektekosten een lager remgeld of persoonlijk aandeel moet betaald worden. Ook zullen de OMNIO-gerechtigden in aanmerking komen voor de sociale maximumfactuur en mag een ziekenhuis bepaalde supplementen niet aanrekenen.

Vanaf wanneer wordt het OMNIO-statuut ingevoerd?

Vanaf 1 juli 2007 kunnen personen het OMNIO-statuut bekomen, op voorwaarde dat ze dit voor 30 juni hebben aangevraagd. Aanvragen zijn mogelijk sinds 2 april laatstleden.

Voor wie het statuut aanvraagt na 30 juni van dit jaar, start het recht op de eerste dag van het kwartaal volgend op de aanvraag. Een aanvraag in juli bijvoorbeeld, geeft pas recht vanaf oktober.

Het statuut is geldig tot het einde van het kalenderjaar volgend op het jaar waarin de aanvraag is gedaan.

Hoe aanvragen?

Het OMNIO-statuut moet aangevraagd worden via een standaardformulier, dat geïnteresseerden kunnen bekomen bij hun ziekenfonds. Dit formulier is een verklaring op erewoord waarop de bruto belastbare inkomens (van 2006) van alle gezinsleden moeten vermeld worden. Bij de aanvraag moet een kopie gevoegd worden van het laatste aanslagbiljet en van de inkomensbewijzen van alle gezinsleden.

Wie al in aanmerking kwam voor het systeem van de verhoogde tegemoetkoming, moet niets doen. Voor hen blijft dit systeem behouden zolang zij aan de inkomensvoorwaarde van het OMNIO-statuut voldoen.

Opgelet! Niet iedereen die in aanmerking komt, is gekend bij het ziekenfonds. Wie denkt in aanmerking te komen, doet dus best een aanvraag.

Terugbetaling van onterecht betaalde bedragen

Als na controle blijkt dat iemand het OMNIO-statuut onterecht heeft bekomen omdat deze persoon niet het reële inkomen heeft vermeld, dan moeten de onterecht ontvangen bedragen terugbetaald worden. Als de verklaring op erewoord daarenboven bedrieglijk was, voorziet de wetgever een geldboete.

 

Uit: Snelberichten, VIBEG vzw

Share