Spoedprocedure hulpmiddelen pALS

← ga terug naar Hulpmiddelen?

DE BIJZONDERE BIJSTANDSCOMMISSIE

TERUGBETALING VAN BIJZONDERE HULPMIDDELEN OF AANPASSINGEN

Om de beperkingen van een persoon met een handicap te verminderen of op te heffen, kan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), het vroegere ‘Vlaams Fonds’ onder bepaalde voorwaarden tussenkomen in de (meer)kosten van hulpmiddelen, aanpassingen en bijstand. Wie echter een hulpmiddel nodig heeft dat niet op de refertelijst met terugbetaalde hulpmiddelen staat, kan een aanvraag doen bij de Bijzondere Bijstandscommissie(BBC). Deze bepaalt dan of het hulpmiddel al dan niet terugbetaald wordt. Hoe deze autonome commissie tewerk gaat kom je in dit artikel te weten.

Eenmaal per maand vergadert de Bijzondere Bijstandscommissie die samengesteld is uit vijf leden. Deze zijn gekozen op basis van hun medische, technische en/of gebruikersdeskundigheid.”Er zijn dokters bij, vertegenwoordigers van de mutualiteiten en vertegenwoordigers van organisaties van personen met een handicap. Het grote voordeel van deze samenstelling is dat de dossiers niet louter een administratieve behandeling krijgen, maar dat deskundigen per aanvraag oordelen of deze al dan niet gegrond is”. In 2006 werden 1.490 aanvragen behandeld waarvan er 1.120 gunstig werden beoordeeld voor een totaalbedrag van iets meer dan twee miljoen euro.”De commissie heeft de beschikking over 10 procent van het bedrag dat ingeschreven is in de begroting rond materiële bijstand. Omdat dat laatste bedrag in 2006 dertig miljoen euro bedroeg, was er zo’n 3 miljoen euro aan financiële middelen beschikbaar.

Cumulatieve voorwaarden

Om een aanvraag te kunnen indienen moet er aan een aantal voorwaarden voldaan worden. “Het moet gaan over een hulpmiddel dat niet op de refertelijst staat. Dit is een lijst met de gangbare hulpmiddelen en het bedrag dat per hulpmiddel terugbetaald wordt. Bovendien moet het gevraagde hulpmiddel of de gewenste aanpassing ten minste 250 euro kosten. Ook hulpmiddelen en aanpassingen die wel op de refertelijst staan maar die uitzonderlijk meer kosten dan wat de lijst aangeeft komen in aanmerking op voorwaarde dat de betrokkene deze absoluut nodig heeft”.

We zien niet in waarom je in geval van ALS anders een aanvraag zou doen.”

Uiteraard moet de aanvrager ingeschreven zijn bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Via multidisciplinaire teams

Elk dossier moet ingediend worden via de zogenaamde ‘multidisciplinaire teams’(MDT), de diensten die personen met een handicap bijstaan voor de inschrijvingsprocedure bij het VAPH. De meeste mutualiteiten zijn hiervoor door het Vlaams Agentschap erkend. ‘

“Vaak kan je hiervoor ook terecht in je NMRC waar je als pALS ingeschreven bent.”

De dossiers worden voorbereid en gemotiveerd door de multidisciplinaire teams. “De motivatie moet vanzelfsprekend verder gaan dan ‘we vragen de terugbetaling van … omdat het meer kost dan voorzien’. Het is niet omdat iets meer kost dat de bijzondere Bijstandscommissie zomaar toestemming zal geven”.

Je voegt best een gefundeerde motivatie toe die aantoont dat dit product voor jou van levensbelang is. In geval van ALS is de noodzakelijkheid van het aangevraagd product meestal aantoonbaar.”

Belangrijk is ook dat de aanvraag moet worden ingediend vooraleer het hulpmiddel wordt aangekocht. “Enkel hulpmiddelen, aangekocht na het indienen van een aanvraag, worden bij een positieve beslissing terugbetaald. Bij een negatieve beslissing echter draait men dan volledig zelf op voor de kosten. Als men echt zeker wil zijn van terugbetaling wacht men best op de beslissing vooraleer tot de aankoop over te gaan”. Probleem is wel dat het enige tijd kan duren alvorens een beslissing volgt. “Dat is een pijnpunt van deze werking. Men moet rekenen op een gemiddelde van 6 à 7 maanden vooraleer men antwoord krijgt, afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag. Sommige zaken hebben een groter vooronderzoek nodig. En dat vraagt tijd. De gewone dingen echter gaan vrij vlot”.

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap geeft de hoogste prioriteit aan ALS-dossiers. Dit betekent dat het VAPH er alles aan doet om vragen naar bijstand van personen met ALS zo snel mogelijk te behandelen.

Het VAPH spant zich op 2 vlakken in:

Enerzijds wordt er een inspanning geleverd voor reglementaire wijzigingen waardoor er in onze reglementering een echte spoedprocedure ontstaat. Vorig jaar heeft het VAPH een spoedprocedure PAB ontwikkeld voor mensen met een snel degeneratieve aandoening. Hiervan wordt uiteraard ook gebruik gemaakt door mensen met ALS.

In de loop van dit jaar wil het VAPH een gelijkaardige spoedprocedure ontwikkelen voor vragen naar materiële bijstand.

Anderzijds levert het VAPH ook een inspanning binnen de bestaande reglementering. In de praktijk is het zo wanneer een bijstandsvraag de provinciale afdeling, in het kader van een procedure voor de Provinciale Evaluatiecommissie, of het Hoofdbestuur, in het kader van een procedure voor de Bijzondere Bijstandscommissie, bereikt, de vraag onmiddellijk wordt voorbereid voor de volgende zitting. De vraag hoeft niet eens geagendeerd te worden, maar kan op de zitting "ter tafel" besproken worden. Dit vraagt een inspanning van de administratie en de leden van de commissie, maar verkort de procedure aanzienlijk.

Autonome beslissingen

De Bijzondere Bijstandscommissie is ontstaan naar aanleiding van een zwaar protest vanuit de gehandicaptenwereld op besparingsmaatregelen van Wivina De Meester op het vlak van materiële bijstand aan personen met een handicap. Als blijk van tegemoetkoming werd de BBC opgericht binnen het Vlaams Agentschap. De Bijzondere Bijstandscommissie is een raadgevend comité, dat echter volledig autonoom kan beslissen. Het is een aparte entiteit die los staat van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). “De grote meerderheid van de beslissingen worden genomen met consensus, maar als het moet op basis van een stemming meerderheid tegen minderheid. Zolang een beslissing van de Bijzondere Bijstandscommissie niet in strijd is met de wet, wordt ze ook uitgevoerd. Deze beslissing is –zoals alle beslissingen van het Vlaams Agentschap zelf- aanvechtbaar voor de arbeidsrechtbank. Voor wie niet akkoord gaat met onze beslissing, is dat een mogelijke volgende stap”.

“”Deze moet wel binnen 1 maand nadat u de beslissing van het VAPH hebt ontvangen.””

Als een goede huisvader

De commissie wordt beheerd als een goed huisvader. Zo hanteert ze maxima voor bepaalde hulpmiddelen, voor andere dan weer niet. Soms is het onmogelijk om een beperking op te leggen zoals bij aanpassingen van de auto. Door het gebruik van de elektronica kan een aanpassing al snel tot enkele tienduizenden euro’s oplopen. Zij kijken ook na wat de betrokkene al heeft. Niet ieder nieuw snufje wordt terugbetaald”. Momenteel worden geen echte hernieuwingstermijnen gehanteerd maar de betrokkene moet wel aantonen dat een aanpassing of hulpmiddel echt wel nodig is. “Wie een auto-aanpassing heeft en na een jaar weer een nieuwe aanpassing wil, zal bot vangen”.

In 2006 hadden de meeste aanvragen van ALS patiënten betrekking op auto-aanpassingen, omgevingsbediening, communicatietoestellen, douchestoelen en liften. Ook trappen klimmers en eethulptoestellen, werden veel gevraagd en in de meeste gevallen ook toegekend, evenals aanpassingen bij nieuwbouw en vernieuwbouw.

ALS Mobility & Digitalk Mahy Mia en BBC

Bron kader: VAPH

Share