Prilenia meldt toplijnresultaten voor pridopidine in een fase 2-studie naar ALS

--

23 februari 2023

  • De primaire en secundaire sleuteleindpunten hadden geen statistische betekenis
  • Er werden weldadige effecten geconstateerd voor verscheidene secundaire en experimentele eindpunten
  • Mensen met een vroege aanvang van de ziekte en een snel ziekteverloop hadden volgens vooraf bepaalde en post-hoc-analyses baat bij de behandeling. Dat bleek uit de scores op de Gereviseerde Functionele Meetschaal voor Amyotrofische Laterale Sclerose (ALSFRS-R) en de gegevens over de neurofilament lichte ketting (NfL)
  • Deze resultaten bieden waardevolle inzichten, die zeker van nut zullen blijken voor de toekomstige klinische ontwikkeling van pridopidine

Prilenia Therapeutics B.V. is een biotechnologische onderneming voor het klinische stadium die de urgente missie huldigt dat er snel nieuwe therapieën moeten worden ontwikkeld om de voortgang van neurodegeneratieve en neuro-ontwikkelingsaandoeningen te remmen. De onderneming gaf vandaag de initiële resultaten vrij van het pridopidine-onderdeel van het fase 2 HEALEY ALS Platform Trial. Pridopidine is een oraal toegediende, klein moleculaire en zeer selectieve en krachtige Sigma-1 Receptor (S1R) agonist. Het gaat om een experimenteel geneesmiddel. De veiligheid en efficiëntie ervan werden nog niet beoordeeld door het FDA.

Hoewel pridopidine het primaire eindpunt van een verandering vanaf de basislijn tot week 24 niet haalde op de Gereviseerde Functionele Meetschaal voor Amyotrofische Laterale Sclerose (ALSFRS-R), vielen er bij de deelnemers die het middel kregen toch consistente, positieve trends op te tekenen volgens vooraf bepaalde en exploratieve maatstaven.

Uit post-hoc-analyses bleek dat deelnemers die het middel namen en die leden aan feitelijke of waarschijnlijke ALS en die de ziekte in een vroeg stadium kregen (minder dan 18 maanden na aanvang van de symptomen) een substantieel lagere afname vertoonden op hun totale ALSFRS-R-score (-7,51 punten) vergeleken met placebo (-12,71 points, ongewijzigde p-waarde=0,04).

Bij alle deelnemers werd eenzelfde trend waargenomen op de respiratoire subschaal van de ALSFRS-R (p=0,06). Uit de vooraf bepaalde analyses bleek dat alle deelnemers aan de studie goed scoorden op de kwantitatieve spraakmaatstaven, waarbij een significante verbetering werd opgetekend van de spraakratio (p=0,028) en de articulatieratio (p=0,013).

 
De neurofilament lichte keten (NfL) is een alom erkende biomerker van doorlopende neuronale schade, die groter is bij neurodegeneratieve ziekten als ALS, Huntington (HD), multiple sclerose en Alzheimer. Pridopidine reduceerde de NfL-niveaus bij patiënten die er snel op achteruit gingen en die nog maar 18 maanden ziek waren (een gemiddelde afname van 40%) na 24 weken, in vergelijking met placebo. Dat bleek uit post-hoc-analyses.

Gegevens uit deze en andere klinische studies bewezen dat pridopidine goed verdragen werd en ongeveer even veilig was dan placebo. Er werden geen nieuwe indicatoren vastgesteld in vergelijking met eerdere klinische studies waaruit eveneens bleek dat pridopidine veilig en goed verdraagbaar is.

“Pridopidine is zonder meer veelbelovend voor de behandeling van ALS. De resultaten moeten zeker opgevolgd worden”, zegt Merit Cudkowicz, M.D., MSc, hoofdonderzoeker en sponsor van het HEALEY ALS Platform Trial, directeur van het Sean M. Healey & AMG Center for ALS, hoofd van het departement Neurologie aan het Massachusetts General Hospital en Julieanne Dorn-professor Neurologie aan de Harvard Medical School. “Vooral de impact van pridopidine op spraakmaatstaven was opmerkelijk. Dat is waarschijnlijk te danken aan het S1R-actiemechanisme ervan. Spraak is als eindpunt voor ALS-studies bijzonder klinisch relevant. Meer dan 80 procent van de ALS-patiënten krijgt last van spraakproblemen en dat heeft een significante impact op hun levenskwaliteit.”

“Preklinische gegevens over tests met muizen en andere diersoorten wezen er sterk op dat de S1R-activiteit de kenmerken van ALS en het functieverlies ten gevolge van mutaties in het Sigma-1-gen die ALS veroorzaken bij mensen sterk kan intomen. Deze studie bewees dit voor het eerst in een studie met mensen”, zegt dr. Michael R. Hayden, CEO en stichter van Prilenia. “Deze studie levert nieuw bewijs dat de S1R-activering voordelige neuroprotectieve effecten heeft en dat is een grote stimulans om pridopidine verder te ontwikkelen. Prilenia wil dan ook doorgaan met de evaluatie van het middel en ons toekomstige klinische programma zal voortbouwen op de belangrijke conclusies die het HEALEY ALS Platform Trial opleverde.”

Dr. Hayden zegt voorts: “We willen onze diepe waardering uitspreken voor het team van het Sean M. Healey & AMG Center for ALS van het Massachusetts General Hospital, de onderzoekers en de staf van de Northeast ALS Consortium-sites, en vooral de ALS-patiënten die deelnamen aan deze studie en hun families. Dit onderzoek was enkel mogelijk dankzij hun tijd en inzet.”

Prilenia onderzoekt nu wat de volgende stappen kunnen zijn voor pridopidine. Er komen bijkomende analyses, waaronder een open-labelextensiestudie. Volledige studieresultaten zullen worden gepresenteerd op wetenschappelijke bijeenkomsten in de nabije toekomst.

Vertaling: Bart De Becker
Bron: website Prilenia
 

Share