Artikel Euthanasie

08-03-2011

In dit artikel kiezen wij voor een heldere en directe uiteenzetting.  Wij gaan niet expliciet in op inleidende beschouwingen die van morele, van religieuze of van andere principiële aard kunnen zijn.  Dat wil niet zeggen dat wij de waarde van die beschouwingen en argumenten wegvegen en voor waardeloos aanzien.  Maar het ingaan op argumenten van bezwarende aard maakt het onmogelijk om een neutraal standpunt in te nemen.  Het spreekt vanzelf dat dit neutraal gezichtspunt nodig is om duidelijk te informeren, om de ‘dingen’ als het ware te benoemen.  Maar interpreteer dat niet als koud en gewetenloos of als vooringenomen en enggeestig.  Wij beseffen zeer goed dat los van de naakte feiten een verhit debat zonder einde tussen voorstanders en tegenstanders plaatsvindt.  Het staat u als lezer van deze tekst trouwens vrij om ons alsnog tot dit debat te dwingen door uw vragen.  Misschien is dat zelfs nodig; maar wij vinden dat een neutraal gezichtspunt nuttig  en zelfs nodig is om ieder individu correct te informeren.

‘De euthanasiewet laat een zelfgekozen levenseinde toe als het uitgevoerd wordt door een arts en aan bepaalde voorwaarden voldoet.’

Zelfgekozen levenseinde : De keuze voor levensbeëindiging kan je uitsluitend maken bij volle bewustzijn.  Dat wil zeggen dat het nodig is om op een bepaald moment uw keuze kenbaar te maken om alle twijfel omtrent uw intenties weg te nemen.  Die keuze is onderworpen aan bepaalde voorwaarden die wij verder in deze tekst zullen analyseren.  Voorlopig gaan wij er van uit dat u als potentiële aanvrager voldoet aan alle keuzevoorwaarden.  In dat geval kan u nu reeds opteren voor twee verschillende vormen van voorafgaande wilsverklaring.  Die twee vormen bespreken wij hier even in het kort.

De Voorafgaande Wilsverklaring Euthanasie is de eerste mogelijkheid.  Deze verklaring moet schriftelijk afgelegd worden, ondertekend zijn door twee getuigen waarvan er minstens een geen familie of erfgenaam mag zijn, geldt slechts voor vijf jaar en is registreerbaar bij uw gemeente.  Weet daarbij ook dat die verklaring alleen bruikbaar is in het geval van een onomkeerbare coma.  Hier zijn met andere woorden heel wat beperkingen van kracht die goed moeten overwogen worden.

De Voorafgaande ‘Negatieve’ Wilsverklaring of Levenstestament is de tweede mogelijkheid.  Deze verklaring biedt andere mogelijkheden dan de eerste.  U kan hier een lijst aanleggen van behandelingen die u later weigert mocht u ooit in een toestand geraken waarin u uw wil niet meer zelf kan uiten.  Deze verklaring in onbeperkt geldig, moet niet mede ondertekend worden door getuigen en is niet registreerbaar bij uw gemeente.  U kan deze verklaring ook interpreteren als een voortijdige zorgplanning die in een latere noodsituatie de artsen verplicht rekening te houden met het feit dat u afziet van reanimatie, kunstmatige voeding of gelijk welke behandeling die u niet wenst te ondergaan.  Die verklaring dient u zelf te bewaren, wellicht is het nuttig ook een kopie ervan te overhandigen aan uw huisarts.  Misschien kan die laatste u bijstaan bij het opstellen ervan.

Om de euthanasiewet uiteindelijk als toepassing in te roepen zal het ook nodig zijn dat u als patiënt herhaald schriftelijk een verzoek indient.  Indien u daartoe niet langer in de mogelijkheid zou zijn kan een derde die geen belang heeft bij uw overlijden dit verzoekschrift opstellen.

Arts : Een levenseinde wordt meestal gekenmerkt door een medische beslissing.  Veelal zal een arts die u niet kent en niet kiest heel nauw betrokken worden bij uw dood.  Die arts zal beslissen om een zinloze behandeling stop te zetten, of niet in gang te zetten.  Mogelijk zal die arts uw stervensproces verkorten door pijnbestrijding op te drijven of door palliatieve sedatie uw bewustzijn te laten uitdoven.  In een uiterste geval zal die arts voorzien in levensbeëindiging op uw nadrukkelijk verzoek.  Die arts zal wellicht geconfronteerd worden met een eindoverweging die hem in een unieke rol tegenover u en uw geliefden zal plaatsen.  Hij kan persoonlijke en professionele overwegingen sterk laten doorwegen of zich volledig openstellen voor de keuze van u of van uw geliefden.    De houding van die arts kan u nooit voorzien en daarom kan u kiezen voor een voorafgaande wilsverklaring.  U kan daarbij ook iemand aanduiden die toeziet op het uitvoeren van uw wilsverklaring.  Dat dient dan een persoon te zijn die geen enkel belang heeft bij uw overlijden.

Bepaalde voorwaarden : De optie voor een zelfgekozen levenseinde is dus onderworpen aan welbepaalde voorwaarden.  De patiënt moet meerderjarig zijn en vrijwillig, weloverwogen en herhaald schriftelijk verzoeken om euthanasie.  Verder moet de patiënt zich in een medisch uitzichtloze toestand bevinden die gekenmerkt wordt aanhoudend fysiek of psychisch lijden.  De behandelende arts moet zich verzekeren van dat aanhoudend lijden en daarover de patiënt informeren.  Daarna moet die behandelende arts een tweede onafhankelijke arts raadplegen en dan het verzoek van de patiënt bespreken met het verplegend team.  De euthanasie zelf dient door de behandelende arts gemeld te worden aan de Federale Controle- en Evaluatiecommissie.  Concreet bekeken is het zo dat u als PALS die lijdt van zwaar functieverlies van vitale spieren steeds voldoet aan de medische voorwaarden om aanspraak te maken op euthanasie.

Voor een gedetailleerde studie van de aangehaalde begrippen en procedures verwijzen wij u graag naar Leif het LevensEinde InformatieForum en ook naar RWS, Recht op Waardig Sterven.  Daar kan u ook modellen vinden voor de diverse wilsverklaringen die u eventueel wenst op te stellen en ook nuttige adressen waar u specifieke vragen kan voorleggen.  Op onze website vindt u onder de rubriek Varia-Links de adressen van die beide websites.

 

Artikel samengesteld: Dirk C. ALS Liga.

Bron:


Artikels alsjeblief.pdf

www.leif.be

www.rws.be

Share