Amylyx Pharmaceuticals kondigt aan dat een adviescomité van het FDA de goedkeuring van AMX0035 voor de behandeling van ALS steunt

14-09-2022

Een adviescomité van het FDA beaamde met 7 stemmen tegen 2 dat het beschikbare efficiëntiebewijsmateriaal volstaat voor goedkeuring van AMX0035 voor de behandeling van ALS

Als AMX0035 wordt goedgekeurd, wordt het de eerste ALS-behandeling die een aantoonbaar significante vertraging van de ziektevoortgang en de functionele afname bewerkstelligt, alsmede een verlengde overlevingsduur, en dit in a gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde

klinische onderzoekomgeving, of als op zichzelf staande therapie, of in combinatie met reeds goedgekeurde behandelingen

In december 2021 zette het FDA het licht op groen voor een prioritair nazicht. De beslissing over AMX0035 wordt verwacht op 29 september 2022 en valt onder de Prescription Drug User Fee Act

 

Amylyx Pharmaceuticals kondigde aan dat het Adviescomité voor Geneesmiddelen van het Perifere en Centrale Zenuwstelsel (PCNSDAC) van het Voedsel- en Geneesmiddelenagentschap van de VS (FDA) met 7 stemmen tegen 2 besloten heeft dat AMX0035 (natriumfenylbutyraat en taurursodiol [ook gekend als ursodoxicoltaurine]) voldoende efficiënt is voor de behandeling van amyotrofische laterale sclerose (ALS).

De beslissing van het PCNSDAC was gebaseerd op een nazicht van alle beschikbare bewijsmateriaal, waaronder nieuwe analyses die ter discussie werden voorgelegd tijdens de vergadering van 7 september en de informatie die op 30 maart 2022 werd gepresenteerd tijdens de PCNS-meeting.

“De resultaten van het zorgvuldige nazicht van de gegevens door het comité en de daaruit voortvloeiende ondersteuning die de voordelen van AMX0035 krijgen, zijn bemoedigend voor de ALS-gemeenschap”, zegt Jamie Timmons, M.D., hoofd Wetenschappelijke Communicatie bij Amylyx. “De gegevens van het CENTAUR-onderzoek hebben bij voortduring de potentiële voordelen van AMX0035 voor het functioneren en de globale overlevingskansen aangetoond. We willen onze dankbaarheid betuigen aan de belangenbehartigers, de deelnemers aan de diverse studies en hun familie, de ALS-clinici, en de vele anderen die onze missie blijven ondersteunen om mensen die wereldwijd getroffen worden door ALS zo snel en efficiënt mogelijk toegang te verschaffen tot veelbelovende nieuwe therapieën.”

ALS is een meedogenloze progressieve en dodelijke neurodegeneratieve aandoening die wordt veroorzaakt door het afsterven van motorneuronen in de hersenen en het ruggenmerg. Het verlies van motorneuronen leidt in geval van ALS tot een verslechte spierfunctie, het onvermogen te bewegen en te spreken, verlamming van de luchtwegen, en uiteindelijk de dood.

De aanbevelingen van het PCNSDAC zijn niet bindend, maar zullen in overweging worden genomen door het FDA in de vorm van een nazicht en in afwachting van een New Drug Application (NDA, Aanvraag voor een Nieuw Geneesmiddel) voor AMX0035. Zoals al vermeld, is de streefdatum voor de NDA met betrekking tot de Prescription Drug User Fee Act 29 september 2022, een effectief uitstel, om het FDA de kans te geven nog meer gegevensanalyses uit de klinische studies van de onderneming in ogenschouw te nemen.

Over AMX0035

AMX0035 (natriumfenylbutyraat en taurursodiol) is een oraal middel dat in vaste doses wordt toegediend. In de VS en de EU zijn de marketingaanvragen voor het product lopende; in Canada is het onder voorwaarden goedgekeurd onder de naam ALBRIOZA™ voor de behandeling van amyotrofische laterale sclerose (ALS). De combinatie van natriumfenylbutyraat en taurursodiol kan ervoor zorgen dat minder neuronen afsterven door – althans volgens de hypothese – gelijktijdig de druk op het endoplasmisch reticulum (ER) te verminderen en de mitochondriale dysfunctie te temperen. AMX0035 wordt ook onderzocht als mogelijk middel tegen andere neurodegeneratieve ziektes.

Over het CENTAUR-onderzoek

CENTAUR was een over meerdere centra gespreid klinisch onderzoek in fase 2 met 137 ALS-patiënten als deelnemers. Het bestond uit een 6 maanden durende gerandomiseerde en placebo-gecontroleerde fase en een open-labelextensie (OLE) op de lange termijn. Het onderzoek haalde zijn primaire efficiëntie-eindpunt. Aan het einde van de 24 weken durende gerandomiseerde fase vertraagde AMX0035 in combinatie met de standaard behandeling aanzienlijk de ratio van functionele afname zoals gemeten door de Gereviseerde Functionele Meetschaal voor ALS (ALSFRS-R), en dit in vergelijking met een placebobehandeling die werd gecombineerd met de standaard behandeling.

Uit de resultaten van CENTAUR bleek dat AMX0035 over het algemeen goed verdragen werd. Gelijkaardige ratio’s van bijwerkingen en stopzettingen werden opgemeten bij de AMX0035- en placebogroepen gedurende de 24 weken durende gerandomiseerde fase. Het is echter wel zo dat zich bij de AMX0035-groep frequenter (≥2%) gastro-intestinale (GI) bijwerkingen voordeden. Gedetailleerde veiligheids- en functionele efficiëntie-gegevens van CENTAUR verschenen in het New England Journal of Medicine. Gegevens van bijkomende analyses in het raam van het CENTAUR-onderzoek werden gepubliceerd in Muscle & Nerve in 2020 en 2022, en het Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry in 2022.

Over het PHOENIX-onderzoek

Het fase 3 PHOENIX klinisch onderzoek (NCT05021536) is een 48 weken durend, gerandomiseerd placebo-gecontroleerde globaal klinisch onderzoek dat de veiligheid en efficiëntie van AMX0035 (natriumfenylbutyraat en taurursodiol) verder evalueert voor de behandeling van ALS. Het primaire efficiëntieresultaat van het onderzoek zal worden bereikt aan de hand van een combinatie van maatstaven: de progressieve totale score op de Gereviseerde Functionele Meetschaal voor ALS (ALSFRS-R) gedurende 48 weken en de overlevingsduur gedurende 48 weken. Tot de secundaire eindpunten behoren de verandering in de trage vitale capaciteit (TVC) – zowel thuis gemeten met behulp van een zelf te bedienen spirometer ter ondersteuning van de virtuele dataverzameling, als in het ziekenhuis met behulp van standaard spirometrie –; de door de patiënt gerapporteerde resultatenbeoordelingen van de levenskwaliteit; ventilatievrije overlevingsratio’s; en andere maatstaven. PHOENIX is nog lopende (in de VS is de rekrutering afgerond, maar in Europa is ze nog lopende). De eerste resultaten worden in 2024 verwacht. Meer informatie over het PHOENIX-onderzoek vindt u op clinicaltrials.gov en eudract.ema.europa.eu.

 

Amylyx Pharmaceuticals kondigt EMA-validatie aan van aanvraag voor vergunning Marketing Authorisation Application (MAA) voor AMX0035 voor de behandeling van ALS

Vertaling: Bart De Becker

Bron: Amylyx Pharmaceuticals

Share