ALS-patiënten en -mantelzorgers (de ALS-Onderzoekambassadeurs) inschakelen om de REFINE-ALS-biomerkerstudie te helpen te ontwerpen

20-09-2020

James D. Berry, Richard Bedlack, Debra Mattheews, Wendy Agnese & Stephen Apple

Samenvatting

In de planning en het ontwerp van de studie Radicava/Edaravone Findings in Biomarkers From Amyotrophic Lateral Sclerosis (REFINE-ALS, Radicava/Edaravone-bevindingen met biomerkers voor ALS) wilden we feedback verkrijgen van ALS-patiënten en hun mantelzorgers om er zeker van te kunnen zijn dat problemen die specifiek zijn voor patiënten worden behandeld. Tien Onderzoekambassadeurs van het ALS Clinical Research Learning Institute (ALS-CRLI, ALS Klinisch Onderzoek Leerinstituut) namen deel aan twee meetings. Ze boden perspectieven op de interesse van patiënten in de studie, het schema van studiebezoeken, en het delen van gegevens. De bevindingen werden gebruikt om waar nodig het studieontwerp te helpen te reviseren. De volgende belangrijke bekommernissen werden geïdentificeerd: (1) de frequentie waarmee stalen worden verzameld, (2) de last die verplaatsingen bezorgen aan deelnemers, (3) rekruteringscriteria, en (4) het rapporteren van gegevens en het delen van gegevens met deelnemers. Verscheidene van de geïdentificeerde problemen werden prompt aangepakt. Het aantal bezoeken werd gereduceerd, de verplaatsingen werden geoptimaliseerd, de toegangscriteria verduidelijkt, en de plannen om de gegevens van de deelnemers te delen werden gecodificeerd. De feedback van de ambassadeurs was uitgebreid en resulteerde in constructieve, op de patiënten toegespitste veranderingen aan het studieprotocol.

Inleiding

REFINE-ALS (Radicava/Edaravone Findings in Biomarkers From Amyotrophic Lateral Sclerosis) is een prospectieve, observationele, longitudinale studie die wordt uitgevoerd met een brede, reële populatie van patiënten met amyotrofische laterale sclerose (ALS) die in de VS worden behandeld met edaravone. De studie wil biomerkers identificeren die kunnen dienen als kwantificeerbare biologische, non-klinische maatstaven van het farmacodynamische effect van edaravone. Verder wil de studie bewijsmateriaal uit het echte leven verzamelen over het gebruik van edaravone bij ALS-patiënten.

De planning van REFINE-ALS werd in goede banen geleid door een stuurcomité dat bestond uit praktiserende ALS-artsen en -onderzoekers. Dit was een hulp bij de ontwikkeling, de verfijning en de validering van de selectie en prioritisering van biomerkers en de klinische beoordelingen voor de studie. Om een gepaste, op de patiënten betrokken focus van de studie te garanderen, rekruteerden we bovendien individuen met ALS en hun mantelzorgers bij het ontwerpen van de studie, een collaboratieve benadering die een waardevolle impact had op klinisch onderzoek naar ALS.

Bij ALS kunnen patiënten en hun mantelzorgers zich voorbereiden op deelname aan een onderzoekstudieontwerp door vrijwillig deel te nemen aan trainingsprogramma’s, zoals diegene die worden uitgevoerd door het ALS Clinical Research Learning Institute (ALS-CRLI; Noord-Amerika) en de Sheffield Motor Neurone Disorders Research Advisory Group (SMNDRAG, ALS-adviesgroep van Sheffield; Europa). Het ALS-CRLI-trainingsprogramma is gebaseerd op gelijkaardige programma’s voor kanker en de ziekte van Parkinson, en is ontworpen om patiënten en mantelzorgers op te leiden en voor te bereiden op deelname aan het proces van klinisch onderzoek en aan bewustwordingscampagnes. Meer dan 300 gegradueerden van het programma, die worden aangeduid als Onderzoekambassadeurs, ontvingen de afgelopen tien jaar een opleiding, en velen van hen hebben hun bijdrage geleverd aan lobbyinspanningen, patiëntenbelangengroepen (bv. National ALS Registry (Nationaal ALS-register), Department of Defense ALS Research Program (het ALS-onderzoeksprogramma van het ministerie van Defensie)), en succesrijke fundraisinginitiatieven die hebben bijgedragen tot een grotere productiviteit van het ALS-onderzoek. Hun betrokkenheid bij klinisch onderzoek naar ALS heeft geleid tot studieontwerpen die beter op de patiënt betrokken zijn, waarbij meer mensen worden gerekruteerd en meer mensen aan de studie blijven deelnemen, een pluspunt dat meer en meer wordt erkend door recente ALS-richtlijnen.

We zochten dan ook de medewerking van de ALS-CRLI-Onderzoekambassadeurs om zicht te krijgen op het perspectief dat patiënten en mantelzorgers hebben op het studieontwerp van REFINE-ALS. Dit rapport vat het resultaat van deze meetings samen en van de veranderingen die we doorvoerden.

Methodes

Alle ALS-CRLI-Onderzoekambassadeurs werden op de hoogte gebracht van de REFINE-ALS-studie en we vroegen hen of ze geïnteresseerd waren om zitting te nemen in het planningscomité voor de studie. De geïnteresseerden werden uitgenodigd voor twee meetings van de adviesraad, die plaatsvonden tijdens de planningsfases van de REFINE-ALS-studie. Tijdens beide meetings kregen de Onderzoekambassadeurs gedetailleerde informatie over de studie, waaronder het geplande studieontwerp, biomerkers en klinische beoordelingen. Daarop werd hen gevraagd feedback te geven over de verschillende aspecten van de studie (tabel 1). Belangrijke, werkbare suggesties werden geïdentificeerd, en dit op basis van de consensus van de groep (d.w.z. algemene overeenstemming en/of het ontbreken van tegenwerpingen bij een meerderheid van de deelnemers).

Tabel 1: Samenvatting van de informatie-uitwisseling met de ALS-Onderzoekambassadeurs over het REFINE-ALS-studieontwerp.

Informatie geleverd aan de Ambassadeurs Onderwerpen voor feedback
Studiedoeleinden De beste manieren om patiënten te rekruteren voor de studie
Studieontwerp, waaronder een schema van de studiebezoeken Bij welke vormen van klinische beoordeling hebben de patiënten het meeste belang
Aantal te rekruteren patiënten en rekruteringscriteria Geanticipeerd interesseniveau van patiënten in de ALS-gemeenschap
Klinische vormen van beoordeling die zullen worden gebruikt bij de studie (in meer detail bestudeerd tijdens de tweede meeting) De manieren waarop patiënten willen worden geïnformeerd over individuele beoordelingsresultaten en algemene studieresultaten, en de beste timing voor het doorgeven van individuele resultaten
Definitie van een biomerker, types van biomerkers die meestal beschikbaar zijn, en types van biomerkers die worden gebruikt in de studie

Optie voor DNA-analyse en genoomsequencing om de aanwezigheid te identificeren van gekende genen die mogelijk het risico op ALS verhogen (overlopen tijdens de tweede meeting)
Interesseniveau bij het verkrijgen van de resultaten van DNA-sequencing en genoomanalyse

Resultaten

Alles bij elkaar bleken 10 Ambassadeurs (8 ALS-patiënten, 1 presymptomatische ALS-gendrager, 1 mantelzorger) geïnteresseerd om feedback te geven over het REFINE-ALS-studieontwerp. De Ambassadeurs waren het er grotendeels over eens dat de ALS-patiëntgemeenschap zeer geïnteresseerd was in de studie en in het doel ervan: biologische mechanismen blootleggen van de efficiëntie van edaravone.

Er heerste consensus bij de Onderzoekambassadeurs over verscheidene aspecten van de studie. Vooreerst was men van mening dat frequente studiebezoeken en de behoefte aan aangepaste verplaatsingsregelingen (d.w.z. voor patiënten die ver van de studiecentra wonen) een significante last betekenen voor patiënten en mantelzorgers. Ten tweede wilden de Ambassadeurs dat deelnemers aan REFINE-ALS de optie zouden krijgen om de resultaten te ontvangen van standaard vormen van klinische beoordeling, zoals diegene voor de Gereviseerde Functionele Meetschaal voor ALS (ALSFRS-R) of metingen van de vitale capaciteit, bij voorkeur in real time of via geaggregeerde rapportering aan het einde van de studie. Ze erkenden echter dat realtime rapportering zowel een positieve als een negatieve impact kan hebben, naar gelang van de resultaten. Het delen van experimentele testresultaten (bv. epigenetische tests) werd eveneens aangeprezen, maar daar was geen brede consensus voor. Voor patiënten die ervoor opteerden om de resultaten van genetische tests te ontvangen (d.w.z. genomische analyse om genen te identificeren die geassocieerd zijn met een hoog risico op ALS), gaven ze de aanbeveling dat gepaste genetische counseling zou worden verstrekt.

Op basis van de feedback van de Ambassadeurs werd het studieontwerp op verscheidene punten aanzienlijk gewijzigd (tabel 2). Een samenvatting van de doorgevoerde veranderingen aan het studieprotocol op basis van de feedback is te zien in figuur 1.

Figuur 1 Wijzigingen aan het oorspronkelijke studieprotocol op basis van de feedback van de meetings van de adviesraad en de Onderzoekambassadeurs.

Protocol

Tabel 2: Samenvatting van de werkbare cruciale feedback van de Onderzoekambassadeurs en de wijzigingen die als resultaat hiervan werden aangebracht aan REFINE-ALS-studieontwerp.

Feedback van de Onderzoekambassadeurs   Revisie van het studieontwerp en de studieprocedures
De adviseurs waren teleurgesteld dat patiënten die momenteel edaravone krijgen niet in aanmerking komen Een document met te bespreken punten opstellen om de uitsluiting van patiënten die al edaravone krijgen te verklaren
Verduidelijken welke experimentele behandelingen (bv. kokosolie) tot uitsluiting zouden leiden Een lijst aanleggen van geneesmiddelen in onderzoeksfase die ertoe leiden dat men niet mag deelnemen aan de studie
Minder frequente bloedafnames voorzien Een protocolamendement invoeren om bezoeken in de cycli 2, 4 en 5 af te schaffen
Verplaatsingsonkosten vormen een probleem Het budget herzien om waar nodig de verplaatsingsonkosten van de patiënten te dekken
De patiënten toestemming verlenen om resultaten in real time te ontvangen Een template ontwikkelen voor het doorsturen van klinische resultaten naar de patiënten
De patiënten toestemming verlenen om genetische resultaten en voorspellingsmodel te ontvangen Samenwerken met het New York Genome Center en Origent om deze opties erbij te betrekken

Bespreking en besluiten

REFINE-ALS heeft ALS-Onderzoekambassadeurs proactief betrokken bij zijn planning en ontwerp. Globaal gezien leverden de Ambassadeurs aanzienlijke en werkbare feedback over een brede waaier van onderwerpen. De Ambassadeurs waren zeer geëngageerd en voelden zich zeer nuttig omdat ze het klinisch onderzoek patiëntgerichter en relevanter konden helpen te maken. Belangrijk om op te merken is dat hun motivatie – hoewel die is aangescherpt door hun rol als Ambassadeur – reflexief blijft en blijft toegespitst op de globale ALS-populatie, wat suggereert dat hun advies praktisch was en de studie vooruit helpt. Hun feedback vormt nu een instructieve bibliotheek die kan worden geraadpleegd voor toekomstige onderzoeksinitiatieven. Bovendien zijn sommige ideeën en principes van de Ambassadeurs relevant voor de heersende COVID-19-crisis en beginnen ze te leiden naar belangrijke wijzigingen die de studieprocedures voor de patiënten nog verder kunnen vereenvoudigen.

Eén van de cruciale wijzigingen die werden aangebracht aan het studieprotocol was de reductie van het vereiste aantal studiebezoeken. De frequente afname van stalen werd erkend als een significante last voor de patiënten. Al even belangrijk was dat de Ambassadeurs aandrongen op een tijdige rapportering van de resultaten van klinische beoordelingen, wat volgens hen het studie-engagement ten goede zal komen. Deze bevindingen stroken met conclusies uit eerdere workshops over patiëntengagement. Bovendien werd de hele reeks criteria verder verfijnd om te zorgen dat de gepaste patiënten worden gerekruteerd.

De samenwerking met de Ambassadeurs leidde ertoe dat het REFINE-ALS-studieontwerp beter op de patiënten was toegespitst, terwijl het toch streng wetenschappelijk bleef. De efficiënte en succesvolle verfijning van de REFINE-ALS-studie is als dusdanig een eerbetoon aan de toewijding van ALS-CRLI en zijn Ambassadeurprogramma in zijn ondersteuning van klinisch onderzoek op dit gebied. Onze ervaring onderstreept dat het belangrijk is het perspectief van de patiënten te overwegen en te integreren in toekomstige initiatieven voor klinisch onderzoek naar ALS.

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: Journal Amyotrophic Lateral Sclerosis and Frontotemporal Degeneration

Share