Beroepsactiviteiten en het risico op amyotrofische laterale sclerose: een case-control studie onder de geïsoleerde eilandbewoners van Malta

05-07-2021

Samenvatting

Doelstelling: Amyotrofische laterale sclerose (ALS) is een hoogst sporadische neurodegeneratieve ziekte. De rol van omgevingsfactoren werd al eerder uitvoerig onderzocht maar associaties met ziekterisico’s blijven omstreden. Omdat volwassenen het overgrote deel van hun leven op de werkvloer doorbrengen, is onderzoek naar de rol van beroepsactiviteiten en blootstelling aan werkgerelateerde omstandigheden een doeltreffende manier om factoren op te sporen die een verhoogd risico geven op ALS. De veronderstelde genetische homogeniteit en de gedeelde omgevingsaspecten van populatie-isolaten vergemakkelijken nog des te meer soortgelijk onderzoek. We hebben dan ook een populatie-gebaseerde case-control studie uitgevoerd onder de eilandbewoners van Malta, waarbij we zowel de aard van hun beroepsactiviteiten als de impact van werkomstandigheden hebben onderzocht die het risico op ALS mogelijk kunnen beïnvloeden.

Onderzoeksmethoden: In het kader van deze studie werden ALS-patiënten en willekeurige overeenkomende controlepersonen geworven (1:1) over een gespreide periode van vier jaar, namelijk van 2017 tot 2020. Er werden gegevens verzameld over het opleidingsniveau, de woonplaats, de voornaamste beroepsactiviteit, het rookgedrag en het alcoholgebruik van de respondenten.
Resultaten: We stelden vast dat in verhouding tot de controles (44.4%), een hoger percentage ALS-patiënten (73.7%) aangaf arbeider te zijn in hoofdberoep (OR 2.04, 95% CI 1.2-3.72; p = 0.0072). Regressie-analyse wees uit dat er een positief verband bestaat tussen ALS en ambacht of andere beroepen waarbij handenarbeid wordt verricht zoals bouw en schrijnwerkerij (ISCO-08 hoofdcategorie 7). Daarbij werd vastgesteld dat personen uit deze beroepscategorie vatbaarder blijken te zijn voor het ontwikkelen van de bulbaire vorm van ALS (p = 0.0297). In het algemeen maakten ALS-patiënten melding van een beduidend hogere blootstelling aan werkgerelateerde zware lichamelijke inspanningen (OR 2.35, 95% CI 1.53-3.59; p = 0.0002). 

Besluit: Ons onderzoek toonde aan dat handarbeiders, en vooral deze die werkzaam zijn in timmer- en bouwbedrijven, een verhoogd risico hebben op ALS, dat mogelijk moet worden toegeschreven aan een voorgeschiedenis van intense of langdurige fysieke arbeid.

Vertaling: Petra Ghysens
Bron: Amyotrophic Lateral Sclerosis and Frontotemporal Degeneration

Share