Trauma en amyotrofische laterale sclerose: een Europese op populatie gebaseerde geval-controlestudie door het EURALS-consortium

12-11-2017

Doelstellingen: Het beoordelen van de associatie tussen amyotrofische laterale sclerose (ALS) en eerdere traumatische gebeurtenissen, de leeftijd op het moment van het trauma, en de plaats van het letsel.

Methodes: Een op populatie gebaseerde geval-controlestudie werd uitgevoerd in vijf Europese landen (Italië, Ierland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Servië). Pas gediagnosticeerde ALS-patiënten en gematchte controlegevallen werden bevraagd om relevante demografische factoren en vormen van blootstelling te verzamelen. Bij de ALS-patiënten werden cruciale klinische kenmerken op het moment van de diagnose verzameld. Met trauma werd bedoeld elke accidentele gebeurtenis die een letsel veroorzaakte. De verwondingen werden gedateerd en geclassificeerd naar gelang van de oorzaak, de ernst, het type, de plaats en complicaties. Alle vormen van blootstelling werden vijf jaar voor het intreden van de symptomen gekeurd. De risico's werden berekend als kansratio's (odds ratios (OR)) met 95% betrouwbaarheidsintervallen (confidence intervals (CI)) met behulp van univariate en multivariate conditionele logistieke regressiemodellen.

Resultaten: Er werden 575 ALS-patiënten en 1.150 controlegevallen ondervraagd. Invaliderende traumatische gebeurtenissen overheersten bij de gevallen (OR 1,54 (95% CI 1,24–1,92)) en bleven betekenisvol na bijstelling, met een significante gradiënt. Een geschiedenis van 2 +- hoofdletsels was geassocieerd met bijna drie keer meer risico op ALS. Het risico was bijna dubbel zo hoog wanneer het trauma zich voordeed tussen de leeftijden van 35 tot 54 jaar. De plaats van het letsel speelde geen rol.

Conclusies: Traumatische gebeurtenissen die leiden tot functionele invaliditeit of beperkt blijven tot het hoofd zijn risicofactoren voor ALS. Traumatische gebeurtenissen die zich voordoen op de leeftijden van 35 tot 54 jaar houden een groter risico in.

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: figshare 

Share