Veiligheid en efficiëntie van nanocurcumine als toevoeging bij riluzol voor patiënten met amyotrofische laterale sclerose: een gerandomiseerde klinische piloottest

02-08-2018

Samenvatting

De doelstelling van onderhavige studie was het beoordelen van de veiligheid en efficiëntie van nanocurcumine als anti-inflammatoire en antioxidante stof bij volwassenen met amyotrofische laterale sclerose (ALS). We voerden een 12 maanden durend, dubbelblind, gerandomiseerd, placebogecontroleerd onderzoek uit aan een neurologisch referentiecentrum in Iran. In aanmerking komende patiënten met een feitelijke of waarschijnlijke ALS-diagnose werden willekeurig toegewezen aan een groep die nanocurcumine (80 mg per dag) kreeg of aan een groep die placebo kreeg, op een 1:1-schaal. Een digitale generator van willekeurige nummers werd gebruikt om de randomiseringslijst aan te maken. Alle patiënten en onderzoekers bleven 'blind' voor de behandelingsallocatie. Het primaire resultaat was overleving, en een 'voorval' werd gedefinieerd als ofwel de dood of afhankelijkheid van mechanische ventilatie. De analyse gebeurde volgens de intentie tot behandelen en behelsde alle patiënten die ten minste één dosis kregen van het studiegeneesmiddel. In totaal 54 patiënten werden gerandomiseerd om ofwel nanocurcumine (n = 27) te krijgen, ofwel placebo (n = 27). Na 12 maanden deden zich voorvallen voor bij 1 patiënt (3.7%) in de nanocurcuminegroep en bij 6 patiënten (22,2%) in de placebogroep. Een Kaplan-Meier-analyse bracht een significant verschil aan het licht tussen de studiegroepen wat betreft hun overlevingscurves (p = 0,036). Wat de andere resultaatmetingen betreft werden geen significante verschillen tussen de groepen vastgesteld. Er werden geen ernstige ongewenste voorvallen of behandelingsgerelateerde sterfgevallen gedetecteerd. Er stapten geen patiënten uit de studie als gevolg van ongewenste bijwerkingen van het geneesmiddel. De resultaten suggereren dat nanocurcumine veilig is en als bijkomende behandeling voor patiënten met ALS de overlevingsduur mogelijk verbetert, vooral bij patiënten die al last hebben van bulbaire symptomen. Toekomstige studies met grotere staalomvang en een langere duur zijn vereist om deze bevindingen te bevestigen.

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: Scinapse

Share