Risicofactoren voor sociale terugtrekking bij amyotrofische laterale sclerose/motorische neuronziekte

24-10-2022

ACHTERGROND
Grotere sociale terugtrekking is gerelateerd aan hogere niveaus van psychologische nood en slechtere aanpassing aan een diagnose van amyotrofische laterale sclerose.

DOELSTELLINGEN
Nagaan of demografische gegevens en functionele tekorten kunnen worden gebruikt om te beoordelen welke patiënten risico lopen op sociale terugtrekking en of symptomen zoals depressie en angst aanvullende informatie kunnen verschaffen voor het identificeren van personen die risico lopen. Verder wilde men onderzoeken of het door patiënten ervaren stigma een rol speelt bij het mediëren van de effecten van de voorspellers van sociale terugtrekking.

METHODEN
Een totaal van 559 deelnemers aan de lopende Trajectories of Outcomes in Neurological Conditions (TONiC) studie vulden een vragenlijstpakket in waarin gegevens werden verzameld over demografische gegevens en een reeks van door patiënten gerapporteerde metingen. Meervoudige regressieanalyse werd toegepast om de associaties van functionele mogelijkheden, demografische gegevens, lichamelijke symptomen, angst en depressie met sociale terugtrekking te beoordelen. De bemiddelende rol van stigmatisering werd beoordeeld door de ontwikkeling van een bivariaat lineair regressiemodel voor stigmatisering en sociale terugtrekking.

RESULTATEN
Invaliditeit in de bulbaire en motorische domeinen, angst en depressie bleken significante voorspellers van sociale terugtrekking. Stigma was de sterkste voorspeller van sociale terugtrekking en bleek de effecten van functionele tekorten en humeur op sociale terugtrekking gedeeltelijk te mediëren.

CONCLUSIES
Sociale terugtrekking is geassocieerd met zwaardere motorische beperkingen en slechtere bulbaire functies en met toegenomen angst en depressie. Stigma is een krachtige voorspeller van sociale terugtrekking; verder onderzoek moet uitwijzen of stigma een potentieel doelwit is voor psychologische interventies gericht op vermindering van sociale terugtrekking en verbetering van de kwaliteit van leven.

Vertaling: Fabien
Bron: Sonar
 

Share